top of page

Trường Kinh Thánh Trực Tuyến

Global University – Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam luôn tìm mọi cách để giúp trang bị hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được soạn theo khuôn mẫu Kinh Thánh nhằm đào tạo mọi tín hữu cho công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả chi thể của Đấng Christ cần được trưởng thành về mặt thuộc linh qua việc dự phần vào công việc nhà Chúa. Tất cả các chương trình của chúng tôi có một chủ đề để phổ biến không ngoài mục đích tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời và trình bày rõ ràng về Chúa Cứu Thế cho những người theo học. Global University hiện đang làm việc với một mạng lưới hơn 232 văn phòng trên toàn thế giới và hoạt động rất chặt chẽ với nhiều giáo hội, chủng viện và các tổ chức khác trên 120 ngôn ngữ.

Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc gồm có: 6 khóa học về “Những Câu Hỏi Lớn Trong Cuộc Đời”; 18 khóa học về “Đời Sống Cơ Đốc Nhân” – đây là loạt bài học cho tân tín hữu; và 18 khóa học về “Cơ Đốc Nhân Phục Vụ” – đây là loạt bài học về Môn Đồ Hóa, sẽ giúp trang bị một nền tảng hữu ích cho bất kỳ ai mong muốn dự phần vào công tác phục vụ trong Hội thánh. Mỗi hội thánh đều cần những người hầu việc Chúa được đào tạo thật tốt để có thể thực hiện công tác gây dựng thân thể Đấng Christ. Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc đã được soạn thảo với mục đích là mỗi thành viên trong hội thánh cần tham dự vào những hoạt động của hội thánh tùy theo ân tứ Chúa ban cho mỗi người.

Xin liên lạc với chúng tôi để tham gia vào Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc và cùng chung với hàng triệu người trên thế giới đã tham dự vào chương trình học này, rất nhiều người nhận được phước hạnh thêm lên trong đời sống và hiểu rõ sứ mạng mà Chúa đang giao phó cho họ trên linh trình trần gian. Cho dù bạn học riêng tư trên mạng, hoặc học chung nhóm, hoặc tại chủng viện nơi quốc gia bạn đang sinh sống, Global University, các giáo sư, cùng với nhân viên của phân khoa Việt Nam sẵn sàng để giúp bạn trên cuộc hành trình học Lời Chúa này. Hãy để chúng tôi giúp bạn trong việc nghiên cứu Lời Chúa.

Xin Chúa làm cho bạn thông hiểu Lời Chúa, lớn lên trong Ngài rồi mạnh dạn đứng lên hầu việc Ngài.

Trong Danh Chúa Cứu Thế,

Mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân.

bottom of page