Texas University of Theology
Class of 2021 Graduation Ceremony
TXUT LOGO color.png
 
 
SỨ MẠNG

 

Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ”  (Ma-thi-ơ 28:19)

Tôn Chỉ và Sứ Mạng của Viện Đại Học Toàn Cầu là: Chia Sẻ Phúc Âm, Đào Tạo Môn Đệ và Giúp Phát Triển Hội Thánh. 

KHÓA TRÌNH

 

Viện Đại Học Toàn Cầu có các giáo trình về Đời Sống Cơ Đốc và Cơ Đốc Mục Vụ nhằm đào tạo môn đồ, định hướng cho những tín hữu mới và trang bị cho những người hầu việc Chúa  để giúp cho hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. 

TÀI LIỆU

Những bài làm chứng về cuộc đời được biến đổi khi tin nhận Chúa     Giê-xu và trở nên những người có ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Những hình ảnh về các chuyến truyền giáo được tổ chức bởi Viện Đại Học Toàn Cầu.

LIÊN KẾT

REAP International - Logo Red.jpg
TXUT%20LOGO%20color_edited.png
REAP Worldwide cover page.jpg
ballpen-bible-black-and-white-226611.jpg

LIÊN HỆ

Thời gian:
Weekdays: 9AM-5PM

Central Standard Time
Weekends: Closed

Quý vị có thể liên lạc về với chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời điện thư của Quý vị,

Success! Message received.